Prawo

Radca prawny – kim jest i w czym może nam pomóc?

Radca prawny to zawód często identyfikowany z adwokatem a wielu ludzi uważa, że między tymi dwiema profesjami nie ma żadnej różnicy. Prawda wygląda jednak całkowicie inaczej a zawody te, chodź posiadające podobną specyfikę nie są jednoznaczne. Kim więc są radcowie, czym różnią się od adwokatów i w jakich sytuacjach możemy się do nich zwrócić?

Kim jest radca prawny?

Radca prawny może zostać osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze. Dodatkowo, aby pełnić ten zawód należy ukończyć  trzyletnią aplikację radcowską, zdać stosowny egzamin przed komisją powoływaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz zostać wpisanym na krajową listę radców prawnych opublikowaną przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

Radca prawny – kim jest i w czym może nam pomóc?Warto również wspomnieć, że profesja radcy prawnego jest zawodem tzw, zaufania publicznego co obliguje radców prawnych do obowiązku przestrzegania niezwykle rygorystycznych zasad znajdujących się w ustawie o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 roku. W myśl tego dokumentu osoby wykonujące ten zawód są zobowiązane do zachowania ścisłej tajemnicy wszystkiego, czego dowiedzą się od swoich klientów w trakcie udzielania pomocy prawnej. Oznacza to, że nawet w sytuacji gdy radca prawny odpowiada jako świadek przed sądem może on złożyć odmowę odpowiedzi na dane pytanie, jeśli wiązałoby się ono z ujawnieniem tajemnicy radcowskiej.  Jedynym dokumentem zwalniającym radcę prawnego z obowiązywania tej tajemnicy jest nakaz sądu wydany w szczególnych sytuacjach związanych z poważnymi przestępstwami.

Równie istotnym elementem pracy radcy prawnego jest przestrzeganie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Dokument ten ma regulować podstawowe wartości tej profesji, do których należą: profesjonalizm, sumienność, niezależność, unikanie konfliktu interesów oraz lojalność wobec swoich klientów. Kodeks ten podkreśla również, że w związku z szczególnym zaufaniem publicznym z jakim wiąże się ten zawód, osoba, która chce zostać radcą prawnym musi korzystać z pełni przysługujących w naszym kraju praw publicznych, charakteryzować się nieskazitelnym charakterem i nieposzlakowana opinią oraz posiadać pełną zdolność do tak zwanych czynności prawnych.

Czym zajmuje się radca prawny?

Radca prawny ma możliwość pracy w wielu miejscach. Od własnej lub cudzej kancelarii przez siedzibę zatrudniającej go firmy pod sąd. Głównym zadaniem radców prawnych jest świadczenie szeroko pojętej pomocy prawnej, w obrębie której można wymienić:

  • udzielanie porad i konsultacji prawnych;
  • sporządzanie opinii i różnego rodzaju pism prawnych;
  • opracowywanie wszelkich projektów aktów prawnych;
  • opiniowanie umów;
  • reprezentowanie klienta przed sądem i różnego rodzaju organami administracji publicznej ( zarówno w charakterze obrońcy jak i pomocnika).

Wśród organów publicznych, w których naszym reprezentantem może być radca prawny możemy wymienić chociażby Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny czy Trybunał Sprawiedliwości. Dodatkowo należy wspomnieć, że w 2015 roku wydano ustawę, w myśl której radcy prawni nie pozostający w stosunku pracy z żadnym innym podmiotem mogą pełnić również funkcję obrońcy w postępowaniu karnoskarbowym lub karnym.  Wcześniej funkcję taka pełnić mogli jedynie adwokaci.
Z usług radcy prawnego może skorzystać każdy, kto potrzebuje wszelkiej pomocy prawnej. Zawód ten nie obejmują żadne obostrzenia, co do podmiotów, którym mogą udzielać swojej pomocy. Oznacza to, iż radcowie mogą świadczyć usługi wszystkim trzem grupom:

  • osobom fizycznym – w tym przedsiębiorcom i konsumentom;
  • osobom prawnym – spółkom kapitałowym, fundacjom, przedsiębiorstwom państwowym oraz stowarzyszeniom rejestrowym;
  • innym podmiotom – takim jak wspólnoty mieszkaniowe, organy administracji, spółki osobowe czy stowarzyszenia zwykłe.

Różnice między radca prawnym a adwokatem

Często zdarza się, że osoby szukającej pomocy prawnej myślą, że radca prawny https://odfrankuj.org/znaczenie-pytan-do-tsue-c-19-20-czesc-1/ to inna nazwa zawodu adwokata. W rzeczywistości są to dwie różne, chodź niezwykle podobne profesje. Oba zawody wiążą się z wyższym wykształceniem prawniczym oraz polegają na niesieniu szeroko pojętej  pomocy prawnej.  Główną różnicą dzielącą adwokatów od radców prawnych jest podstawa świadczonych przez nich usług.  Adwokaci prowadzą bowiem własna działalność nie mając przy tym możliwości zatrudnienia. Z kolei radca prawny może pozostawać  stosunku pracy, co wiąże się ze wspomnianymi wcześniej ograniczeniami w pełnomocnictwie sądowym oraz z odpowiedzialnością przed pracodawcą. Adwokaci mają przy tym większą swobodę działania z uwagi na nie pozostawanie w stosunku pracowniczym i niepodleganie odpowiedzialnością żadnemu pracodawcy.

Warto również wspomnieć o różnicy, która najlepiej widoczna jest podczas rozpraw na salach sądowych, a mianowicie o strojach adwokackich oraz radcowskich. Pierwsi z nich występują na rozprawach w zielonych togach, natomiast radcowie prawni mają togi koloru niebieskiego.

Podsumowując, radca prawny to osoba do której możemy zgłosić się po szeroko rozumianą pomoc prawną związaną między innymi z reprezentowaniem w sądzie czy sporządzaniem pism sądowym i umów. Bardzo często zdarza się, że radcowie prawni pełnią usługi w wielu centrach i urzędach, gdzie można zgłosić się po darmowa poradę w sprawie spadku, sprawy karnej czy problemów skarbowych.