Edukacja, Praca

Szkolenie BHP do pracy na wysokości

Szkolenie BHP do pracy na wysokości – praca wykonywana na wysokości związana jest z wieloma niebezpieczeństwami, w tym najpoważniejszym z nich, czyli upadkiem. Dlatego też mogą ją wykonywać wyłącznie osoby z odpowiednimi uprawnienia, które dodatkowo zostaną właściwie przeszkolone. Co warto wiedzieć o szkoleniach BHP do pracy na wysokości? Kto jest zobowiązany je odbyć i na jakich warunkach?

Czym jest praca na wysokości?

Zacznijmy od sprecyzowania, czym właściwie jest praca na wysokości? Choć na ten temat możemy usłyszeć wiele sprzecznych opinii, to definicja pracy na wysokości została ściśle określona w przepisach prawa. Jak wskazują, praca na wysokości dotyczy osób, wykonujących swoje obowiązki na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Dotyczy to prac, które wykonuje się z pomocą elementów budowlanych (drabin czy rusztowań) lecz również lin. Przepisy przewidują jednocześnie pewne odstępstwa wskazując, czego nie należy uważać za pracę na wysokości. Otóż mowa tutaj o obowiązkach wykonywanych co najmniej 1 m nad ziemią, jednak w miejscu osłoniętym z każdej strony pełnymi ścianami. Jako pracy na wysokości nie kwalifikuje się również sytuacji, w której obowiązki wykonywane są w miejscu wyposażonym w stabilne konstrukcje, skutecznie chroniące pracownika przed upadkiem. Warto więc, przynajmniej z pracowniczego punktu widzenia, rozróżniać pojęcie pracy na wysokości i pracy, która nią nie jest.

 

Szkolenie BHP do pracy na wysokości – podstawowe informacje

Szkolenie BHP do pracy na wysokości
Szkolenie BHP do pracy na wysokości

Praca na wysokości uważana jest za taką, którą wykonuje się w warunkach szczególnie niebezpiecznych. Ma to swoje odzwierciedlenie między innymi w częstotliwości odbywania szkoleń BHP. Niemniej jednak zacznijmy od początku, a więc od szkolenia wstępnego. Każdy pracownik, który podejmuje pracę na wysokości, musi wziąć w nim udział. Szkolenie wstępne BHP składa się z dwóch części – ogólnej oraz stanowiskowej. Część ogólna polega na przekazaniu podstawowych informacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także praw i obowiązków pracownika. Natomiast instruktaż stanowiskowy skupia się na wdrożeniu pracownika w jego obowiązki, mając na uwadze przede wszystkim względy bezpieczeństwa. Instruktaż stanowiskowy musi przeprowadzić osoba, która posiada wiedzę oraz doświadczenie w danej dziedzinie, a także dobrze zna konkretne stanowisko pracy. W przypadku obowiązków wykonywanych na wysokości najczęściej jest to bezpośredni przełożony. Szkolenie stanowiskowe trwa minimum 8 godzin i musi się odbyć przed przystąpieniem pracownika do wykonywania obowiązków zawodowych. Kolejne szkolenie BHP powinno być przeprowadzone nie później, niż w ciągu 12 miesięcy od daty zatrudnienia. Ze względu na fakt, iż praca odbywa się w warunkach szczególnie niebezpiecznych, szkolenia okresowe przeprowadza się raz w roku. Uczestnictwo w nich jest obowiązkowe, natomiast prowadzenia szkoleń powinien podjąć się specjalista w zakresie BHP.

Szkolenie BHP a szkolenie do pracy na wysokości

Szkolenie BHP w przypadku pracowników wysokościowych często bywa mylone ze szkoleniem do pracy na wysokości. Miejmy jednak świadomość, że są to dwa różne kursy. Kwestię szkolenia BHP dokładnie regulują przepisy prawa. Co więcej, samo szkolenie nie ma charakteru wdrażającego do pracy. Zwraca ono uwagę jedynie na zagrożenia, jakie wynikają z faktu wykonywania konkretnych obowiązków na pewnych wysokościach. Tymczasem szkolenie do pracy na wysokości obecnie nie jest kursem obowiązkowym – obligatoryjny charakter ma wyłącznie w stosunku do pracowników montujących rusztowania bądź pracujących z dostępem alpinistycznym. Niemniej jednak dobrą praktyką jest odbycie kursu do pracy na wysokości, gdyż daje on wiedzę niezbędną do podjęcia zatrudnienia w określonych warunkach. 

Szkolenie BHP w pracy na wysokości i pozostałe obowiązki pracodawcy

Praca na wysokości niesie za sobą pewne zagrożenia, dlatego pracodawca zobowiązany jest organizować szkolenia BHP częściej, niż w przypadku innych profesji. To jednak nie wszystkie obowiązki, z jakich będzie musiał się wywiązać względem pracowników. Bardzo istotne jest przeprowadzanie okresowych badań lekarskich, na mocy których lekarz może stwierdzić brak przeciwwskazań do wykonywania obowiązków na wysokości. Pracodawca zapewnia pracownikowi ciągły nadzór oraz środki ochrony zarówno zbiorowe, jak i indywidualne. W kontekście środków zbiorowych mówimy o konstrukcjach czy barierkach, natomiast indywidualnych – o kaskach czy szelkach bezpieczeństwa. Pracodawca powinien wziąć pod uwagę, że uchybienie choćby jednemu ze swoich obowiązków wyklucza możliwość podjęcia pracy przez konkretną osobę. Jeśli mimo wszystko pracownik zostanie dopuszczony do wykonywania obowiązków, to pracodawca naraża się na odpowiedzialność finansową, a w skrajnych przypadkach nawet karną. Należy mieć to na uwadze, organizując stanowisko pracy na wysokości. W razie jakichkolwiek wątpliwości pracodawcy mogą poprosić o poradę specjalistę do spraw BHP, który udzieli im wszelkich, niezbędnych informacji celem jak najlepszej ochrony pracownika.